การวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

การวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันอื่นๆ

การประชาสัมพันธ์ขององค์การดังได้กล่าวไว้แล้วแต่ต้นว่า การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์นั้นควรจะประกอบด้วยการศึกษาวิจัยทางด้านอื่นๆด้วย มีใช้การศึกษาวิจัยแต่เพียงเฉพาะประชามติเท่านั้น ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาจากการเฝ้าสังเกตการณ์ การประเมินสถานการณ์ หรือการทดสอบต่างๆก็ดี ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เช่นกัน เพราะข้อมูลและข้อเท็จจริงเหล่านี้มีส่วนที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาหรือการประเมินถึงสถานการณ์ในอนาคตหรือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันได้และสามารถชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยต่างๆอีกด้วย

นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันต่างๆนั่นก็คือ ความจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยหรือศึกษาค้นคว้าถึงเทคนิคหรือวิธีการในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ องค์การสถาบันอื่นๆ เพื่อนเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการใหม่ๆในด้านการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของบริษัทหรือองค์การอื่นๆ และเพื่อนำมาปรับปรุงหรือประยุกต์ให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันมีความก้าวหน้าทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ร้านหลังบริษัทคู่แข่งเรือองค์การสถาบันอื่นๆเช่น คณะฝ่ายวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เคยทำการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทตนเองกับบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่แห่งอื่นอื่นๆ จำนวน 10 บริษัท เพื่อนำเอาความรู้จากการวิจัยมาเปรียบเทียบมาปรับปรุงทางด้านเทคนิคและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทตน เป็นต้น Continue reading “การวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์”